Thứ 7, ngày 20 tháng 1 năm 2018
Liên kết website
  Phòng ban Sở
  • Văn phòng Sở
  1. Chức năng

  Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, điều phối hoạt động của các phòng ban Sở; quản lý công tác thi đua, khen thưởng, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện công tác hành chính - quản trị và công tác văn thư lưu trữ của cơ quan.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác của Lãnh đạo Sở, cơ quan Sở GD&ĐT, của Ngành, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các phòng ban thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc và của Ngành. Thống kê, tổng hợp các báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở, của Ngành.

  2.2. Chuẩn bị nội dung, chương trình, điều kiện, ghi biên bản các cuộc họp lãnh đạo Sở, lãnh đạo Sở mở rộng; họp cơ quan, hội nghị chung của toàn ngành và một số hội nghị khác theo yêu cầu.

  2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể đơn vị giáo dục thuộc phạm vi quản lý; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Chủ trì chỉ đạo, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

  2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan để triển khai ứng dụng tin học trong quản lý giáo dục; quản lý, trang thông tin điện tử của ngành, quản trị website của Sở; hướng dẫn, quản trị, an ninh mạng, tổ chức khai thác mạng LAN, Internet trong cơ quan Sở. Xử lý, tích hợp các cơ sở dữ liệu, cung cấp và chia sẻ thông tin với các đơn vị theo quy định.

  2.5. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ. Thường trực bộ phận “một cửa”, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận “một cửa”.

  2.6. Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Cung ứng các loại sách báo, tạp chí dùng trong cơ quan Sở; xây dựng, quản lý phòng đọc, phòng truyền thống của cơ quan. Chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan để in và phát hành Bản tin Giáo dục Ninh Bình và các hồ sơ, biểu mẫu dùng chung trong toàn ngành.

  2.7. Mua sắm, quản lý tài sản, vật tư, thiết bị, quản lý đất đai, trụ sở làm việc; đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của cơ quan và hoạt động của Lãnh đạo Sở.

  2.8. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai thuộc cơ quan và toàn ngành. Chủ trì thực hiện công tác quân sự, xây dựng lực lượng tự vệ, công tác nội vụ và thường trực bảo vệ cơ quan.


  2.9. Giúp Giám đốc Sở giữ mối liên hệ với các cấp, các cơ quan ban ngành; tổ chức đón tiếp khách; chuẩn bị các điều kiện tiếp công dân.

  2.10. Phối hợp với Công đoàn cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và nhân viên cơ quan.
   
  2.11. Tham mưu về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký, ban hành; soạn thảo và tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo.
   
  2.12. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và kiến nghị xử lý. Phối hợp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và kiểm tra văn bản hành chính do Sở GD&ĐT ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật; kiến nghị xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát văn bản dự thảo của Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi trình Giám đốc Sở ký hoặc phát hành.
   
  2.13. Chủ trì tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
   
  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị cơ sở trực thuộc.
   
  Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch và thực hiện việc nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tham gia chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tham gia chỉ đạo tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi; chủ trì tổ chức "Ngày pháp luật" và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
   
  Tham mưu bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham gia xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của Sở. Chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan để in và phánh hành Bản tin Giáo dục Ninh Bình. 
   
  2.14. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Chính phủ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 
   
  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường nhà nước thuộc trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật; thống kê, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương.
   
  Tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật và phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định của pháp luật.
   
  2.15. Phối hợp với các phòng ban thuộc Sở tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá chỉ số cải cách thủ tục hành chính báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
   
  Chủ trì thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở theo cơ chế một cửa; niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.


  Điện thoại: 030. 3871. 089
  Fax:           030. 3896. 573
   

  E-mail: vps@ninhbinh.edu.vn, phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn

   
  DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG SỞ 
   
   
  Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại E-mail

     1

  Ông Phạm Anh Tuấn

  Chánh VP

  02293.896.650

  patuan@ninhbinh.edu.vn

     2 Ông Nguyễn Xuân Sinh   Phó Chánh VP 0229.3885.101 nxsinh@ninhbinh.edu.vn 
     3 Bà Nguyễn Thị Hồng Thơm Phó Chánh VP 0229.3885.101 nththom@ninhbinh.edu.vn
     4  Ông Nguyễn Ngọc Quang  Phó chánh VP  0229.3887153  nnquang@ninhbinh.edu.vn
     5  Ông Mai Hữu Thiết  Phó chánh VP 0229.3887 553   mhthiet@ninhbinh.edu.vn

     6

  Ông Đỗ Hồng Xuân

  CB Văn thư

  022930.3871089

  dhxuan@ninhbinh.edu.vn

     7

  Bà Nguyễn Thị Hương

  Chuyên viên  

  0229.3871089

  huongvt@ninhbinh.edu.vn

     8

  Bà Tạ Thị Thu Hà

  Thường trực một cửa

  0229.3871089

  ttha@ninhbinh.edu.vn

     9  Bà Nguyễn Thị Thu Chuyên viên   0229.3885101  ntthu@ninhbinh.edu.vn

   10

  Bà Trần Thị Thể

  Nhân viên HC

  0229.3871089

  ttthe@ninhbinh.edu.vn

   11

  Bà Dương Thị Quyến

  Viên chức

  0229.3871089 dtquyen@ninhbinh.edu.vn
       12 Vũ Thị Đào Liên    Nhân viên HC    0946.312.092 
    13 Ông Phạm Thái Bảo  Lái xe  0229.3871814   

    14

  Ông Ngô Văn Cầu

  Lái xe

  0229.3871814 

  nvcau@ninhbinh.edu.vn

    15

  Ông Vũ Thanh Bình

  Lái xe

  0229.3871814

   

    16

  Ông Đỗ Văn Tiến 

  Lái xe 

  0229.3871814  

   

    17

  Ông Đinh Ngọc Thuyết 

  Bảo vệ 

  0229.3871814  

   

    18 Ông Vũ Văn Nhân  Bảo vệ  0229.3871814      

   

  Đã xem 169200 lần ,cập nhật lúc 04/08/2017 - 01:58
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 116
   • Số lượt truy cập:
   • 232339609