Thứ 6, ngày 19 tháng 1 năm 2018
Thông báo
 • Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020
Định kỳ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng cuối cùng của mỗi quý, các đơn vị lựa chọn, gửi các điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc nhất, kèm theo tóm tắt thành tích nổi bật, minh chứng, sản phẩm đổi mới, sáng tạo về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) và email: phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn để tuyên truyền, khen thưởng, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong ngành và cả nước.
 
 
 

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   


Số: 810/SGDĐT-VP

V/v hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Ninh Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:

                            - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

                             - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;

                           - Các phòng của Sở GD&ĐT.

 

Thực hiện Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; các phòng của Sở thực hiện tốt các việc sau:

 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động trong toàn ngành.

 

2. Đối tượng, nội dung thi đua và tiêu chí đánh giá: Theo quy định tại mục II, Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT.

 

3. Định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học các đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm; biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thời tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các báo, tạp chí, đài địa phương, website của đơn vị, ...

 

4. Phát hiện, lựa chọn gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua

 

a) Định kỳ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng cuối cùng của mỗi quý, các đơn vị lựa chọn, gửi các điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc nhất, kèm theo tóm tắt thành tích nổi bật, minh chứng, sản phẩm đổi mới, sáng tạo về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) và email: phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn để tuyên truyền, khen thưởng, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong ngành và cả nước.

 

Số lượng giới thiệu gương điển hình tiên tiến cụ thể hằng quý như sau:

 

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Lựa chọn ít nhất từ 1 gương điển hình tiên tiến.

 

- Đối với Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố: mỗi cấp học lựa chọn ít nhất từ 1 gương điển hình tiên tiến.

 

b) Chủ động phát hiện gương người tốt, việc tốt (chú trọng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ nhất là các tập thể, cá nhân ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, ở vùng sâu, vùng xa; những hành động dũng cảm; ...) để đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời.

 

5. Các phòng của Sở chủ động kiểm tra, đôn đốc việc triển khai.

 

6. Văn phòng Sở là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở xét, khen thưởng hoặc đề xuất các cấp khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc nhất, có nhiều minh chứng, sản phẩm đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tham mưu tổ chức việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

 

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện, đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định.

 

(Gửi kèm theo Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ GD&ĐT)./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua website của Sở);

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, TĐ.THI/5.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Phạm Thanh Toàn

 

Đã xem 2141 lần ,cập nhật lúc 04/09/2017 - 08:23
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 •  Thứ 2, ngày 21/08:
  - Sáng: Học theo TKB
  - Chiều:Học theo TKB
  Thứ 3, ngày 22/08:
  - Sáng: Học theo TKB
  - Chiều:Học theo TKB
  Thứ 4, ngày 23/08:
  - Sáng: Học theo TKB
  - Chiều:Học theo TKB
  Thứ 5, ngày 24/08:
  - Sáng: Học theo TKB
  - Chiều:Học theo TKB
  Thứ 6, ngày 25/08:
  - Sáng: Học theo TKB
  - Chiều:Học theo TKB
  Thứ 7, ngày 26/08: Các lớp trung cấp K46, 47 học theo TKB
  Chủ nhật, ngày 27/08: Các lớp trung cấp K46, 47 học theo TKB

   

   

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Bạn thuộc nhóm nào dưới đây:

 • CB, GV, CNV Trung tâm
 • Học viên trung tâm
 • Phụ huynh
 • Khách ghé thăm website
 • Số người online: 221
 • Số lượt truy cập:
 • 232336487