Thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Kế hoạch tuyển dụng các HĐ
 • Kế hoạch xét tuyển viên chức trường THPT Tạ Uyên năm 2011


  Mục đích: Tuyển dụng những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch, đúng số lượng, cơ cấu chủng loại theo nhu cầu của trường THPT Tạ Uyên. Yêu cầu: Việc tuyển dụng phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo đúng quy chế, công bằng, công khai, chính xác, chất lượng và tuyển được người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số 710/TB-SGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức trường

THPT Tạ Uyên năm 2011.

 


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

 

 

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ, Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/ND-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Hướng dẫn số 16/HD-SNV ngày  09/7/2008 của Sở Nội vụ Ninh Bình về việc tuyển viên chức;

Xét tờ trình số 18/TT- TU ngày 28/7/2011 của trường THPT Tạ Uyên về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2011 trường THPT Tạ Uyên, 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức trường THPT Tạ Uyên năm 2011, gồm những nội dung dưới đây:

I. Mục đích, yêu cầu chung:

1. Mục đích: Tuyển dụng những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch, đúng số lượng, cơ cấu chủng loại theo nhu cầu của trường THPT Tạ Uyên.

2. Yêu cầu: Việc tuyển dụng phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo đúng quy chế, công bằng, công khai, chính xác, chất lượng và tuyển được người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Đối tượng:   Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình trước ngày 01/8/2010, có gia đình, bố, mẹ, vợ hoặc chồng có hộ khẩu và đang sinh sống, làm việc tại Ninh Bình. Điều kiện hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình không áp dụng với đối tượng thu hút: tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ, tốt nghiệp loại hình đào tạo Chính quy đạt hạng Giỏi hoặc hạng Khá được kết nạp Đảng trong trường Đại học.

 Để đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo, từ năm học 2010-2011 trở đi, trường THPT Tạ Uyên chỉ nhận hồ sơ của những người tốt nghiệp đại học hệ chính quy, thạc sỹ, tiến sỹ có chuyên ngành đào tạo trùng với môn giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chưa nhận hồ sơ dự tuyển của người tốt nghiệp đại học các hệ: liên thông, chính quy văn bằng 2, Tại chức, Từ xa. Những người không được đào tạo Sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm do trường Sư phạm hoặc Khoa sư phạm cấp (thời lượng học tập tương đương 600 tiết trở lên), trong bảng điểm nghiệp vụ sư phạm phải có điểm kiến tập và thực tập sư phạm; có chứng chỉ bồi dưỡng Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý Giáo dục Đào tạo (nếu trong bảng điểm nghiệp vụ sư phạm chưa có).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Những đối tượng nói tại điểm 1 ở trên, nếu đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

+ Tuổi của người dự tuyển không quá 45, có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

+ Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ

+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tự, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Chỉ tiêu tuyển dụng và chuyên ngành cụ thể như sau: Tuyển dụng ở 3 bộ môn với 3 chỉ tiêu, cụ thể dưới đây:

- Môn Tin học:    Tuyển 01 người, chuyên ngành Tin học

- Môn Sinh học:   Tuyển 01 người, chuyên ngành Sinh học

- Môn GDQP:  Tuyển 01 người, chuyên ngành : GDQP- GDTC; GDTC-GDQP; SP TDTT-GDQP.

III. Phương thức tuyển dụng:

1. Tuyển dụng không qua xét tuyển :

Đối với những người thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 324/2003/QĐ-UB ngày 04/3/2003 của UBND tỉnh (tuyển theo chính sách thu hút), việc tuyển dụng được thực hiện 3 đợt trong năm học, khi đơn vị còn chỉ tiêu và có nhu cầu. Nếu dự tuyển cùng thời điểm các Hội đồng đang tuyển dụng thì được ưu tiên xét tuyển trước.

2. Tuyển dụng bằng xét tuyển:

        Điểm xét tuyển là điểm trung bình kết quả học tập toàn khóa và điểm ưu tiên (nếu có). Chọn người trúng tuyển bằng cách lấy độ dốc từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu cần tuyển. Điểm xét tuyển = điểm trung bình học tập toàn khóa của ngành chuyên môn dự tuyển (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2 + điểm ưu tiên (nếu có).

            3. Cơ sở và nguyên tắc xét tuyển:

            a) Cơ sở căn cứ xét tuyển:

* Đối tượng tuyển theo chính sách thu hút (theo Quyết định số 324/2003/QĐ-UB ngày 04/3/2003 của UBND tỉnh): Nếu số đối tượng dự tuyển cao hơn chỉ tiêu tuyển dụng thì chọn trên nguyên tắc ưu tiên về “trình độ cao” và “Tài năng”,  do vậy ưu tiên theo thứ tự sau:

            + Theo trình độ từ cao xuống thấp (Tiến sỹ, Thạc sỹ, tốt nghiệp đại học hạng Giỏi, tốt nghiệp đại học hạng Khá được kết nạp đảng trong trường đại học).

            + Nếu cùng trình độ thì xét hệ đào tạo giai đoạn học đại học: Chính quy, Tại chức, từ xa.

            + Nếu vẫn trùng thì xét điểm trung bình học tập giai đoạn học đại học: điểm từ cao xuống thấp.

            * Đối tượng tuyển còn lại (khụng thuộc đối tượng thu hút) ưu tiên tuyển trước theo thứ tự sau:

+ Là con Liệt sỹ.

+ Xét hết đối tượng được đào tạo sư phạm đến đối tượng có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Trong mỗi đối tượng (Sư phạm; có chứng chỉ NVSP) thì ưu tiên xét trước người có điểm trung bình học tập toàn khóa từ 6,5 trở lên được đào tạo ở một trong các trường sau: Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Giáo dục (Khoa sư phạm thuộc ĐHQG Hà Nội trước đây), ĐHSP Thể dục Hà Nội (Đại học sư phạm thể dục Hà Tây cũ), Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học thuộc ĐHQG Hà Nội.

b)  Nguyên tắc tuyển chọn theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.

            IV. Điểm ưu tiên:

             Được cộng 30 điểm vào kết quả tuyển dụng đối với: Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vựng sâu, vựng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động.

Được cộng 10 điểm vào kết quả tuyển dụng đối với: người đó hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đó hoàn thành nhiệm vụ (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); cán bộ công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ 3 năm trở lên.

Người có nhiều tiêu chuẩn, chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1- Đơn xin dự tuyển.

2- Bản khai sơ yếu lý lịch ghi đầy đủ nội dung theo cột mục (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan bố, mẹ công tác).

3- Bản sao (photocopy) văn bằng tốt nghiệp, học bạ hoặc bảng điểm học tập giai đoạn đại học, thạc sỹ; bản sao các Chứng chỉ và bảng điểm theo chứng chỉ có liên quan đến tiêu chuẩn ngạch.

4- Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên khác nếu có như: Người dân tộc thiểu số, con Liệt sỹ, thương binh.v.v.. Bản sao các giấy tờ xác nhận và hợp đồng làm việc trong các cơ quan, tổ chức đang công tác (nếu có).

Những thớ sinh mới tốt nghiệp trong năm dự tuyển, nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp thì được nộp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Bản sao chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các loại giấy tờ ưu tiên khác (như giấy xác nhận con thương binh, con liệt sỹ…) không bắt buộc công chứng, nhưng phải ghi cam đoan trên bản sao là được chụp (photocopy) từ bản chính do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm. Sau khi xem xét thông báo kết quả tuyển dụng được niêm yết tại trường, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu trúng tuyển, người dự tuyển phải xuất trình bản chính cho Hội đồng tuyển dụng để đối chiếu kiểm tra (thời gian đối chiếu theo lịch ghi dưới đây).

5- Bản sao giấy khai sinh do UBND cấp xã cấp (có dấu đỏ của UBND).

6- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế cấp huyện, thị xã trở lên cấp (giấy có giá trị trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

7- Bản sao sổ hộ khẩu.

8- Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Tất cả các loại giấy tờ trên dựng trong túi hồ sơ (theo mẫu, phát hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình và các đơn vị trực thuộc Sở được giao xét tuyển). Trên túi hồ sơ ghi số điện thoại để liên hệ.

Lưu ý:  Hội đồng chỉ tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển khi đủ các giấy tờ quy định và trong bảng điểm có xác nhận điểm trung bình  học tập toàn khoá học của cơ sở đào tạo tính theo hệ số 10 (thang điểm 10).

Sau khi giao nộp đủ hồ sơ, người nộp hồ sơ nhận giấy biên nhận đó nộp hồ sơ, sau đó nộp lệ phí xét tuyển (nộp tiền và nhận biên lai nộp lệ phí).

Nếu thời điểm thu hồ sơ của nhiều Hội đồng tuyển dụng trực thuộc Sở GD&ĐT trùng nhau thỡ mỗi đối tượng được nộp hồ sơ dự tuyển không quá 3 Hội đồng, nếu quá 3, Sở GD&ĐT phát hiện sẽ bị loại hồ sơ và không đưa vào danh sách xét tuyển.

Địa điểm nhận hồ sơ: tại trường THPT Tạ Uyên.

VI.  Các bước tổ chức xét tuyển

Bước1. Họp Hội đồng tuyển dụng trước ngày 26/07/2011 để thông qua Kế hoạch; thống nhất đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; số lượng chủng loại cần tuyển, phương thức tuyển dụng, các bước tiến hành tổ chức tuyển dụng.

Ngày 26/7/2011 đến 30/7/2011 Duyệt Kế hoạch tuyển dụng với Sở GD&ĐT, nhận  Quyết định  phê duyệt Kế hoạch của giám đốc Sở GD&ĐT.

Bước 2. Thông báo kế hoạch tuyển dụng: Trước ngày 5/8/2011 tại trường THPT Tạ Uyên, Sở  GD&ĐT, trên Đài Phát thanh và Truyền hỡnh tỉnh, Báo Ninh Bình và trang web: http://ninhbinh.edu.vn.

Từ ngày 10/8/2011 phát hành mẫu hồ sơ xét tuyển .

Bước 3. Tổ chức thu hồ sơ: Từ ngày 17/8/2011 đến 17 giờ ngày 20/8/2011 tại trường THPT Tạ Uyên

Bước 4.  Xột tuyển:

+ Từ ngày 21 đến hết ngày 22/8/2011 Tổ chức kiểm tra hồ sơ, tổng hợp hồ sơ và nhập bảng ghi tên, ghi điểm. (Theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp của từng đối tượng)

+ Ngày 23/8/2011: Hội đồng họp để nghe Tổ thư ký báo cáo kết quả thu nhận và thẩm định hồ sơ; những khó khăn vướng mắc, đề xuất đối tượng tuyển dụng; Hội đồng thảo luận và xét tuyển dụng.

Bước 5. Từ ngày 24 đến hết ngày 26/8/2011 (trong 03 ngày Hội đồng niêm yết công khai kết quả xét tuyển, tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, (nếu cú), kiểm tra đối chiếu văn bằng, chứng chỉ, các loại giấy tờ ưu tiên và các tài liệu khác từ bản sao với bản chính của những thí sinh được Hội đồng dự kiến trúng tuyển. Sau thời gian trên Hội đồng không tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của người dự tuyển và những trường hợp không đến nộp và đối chiếu với bản chính coi như hồ sơ không hợp lệ và đưa ra khỏi danh sách đề nghị tuyển dụng (trừ trường hợp được Chủ tịch Hội đồng đồng ý gia hạn bằng văn bản, nhưng cũng không quá 10 ngày). Sau khi kiểm tra, đối chiếu, người dự tuyển phải nộp lại bản chính bằng tốt nghiệp, nếu là Giấy chứng nhận tốt nghiệp (thay bằng) thì thí sinh chỉ được nộp ở một nơi dự tuyển mà sẽ về công tác. Hội đồng sẽ trả lại bằng tốt nghiệp khi phát Quyết định tuyển dụng.

Nếu người dự tuyển được trúng tuyển nhiều Hội đồng thì chọn một Hội đồng để đối chiếu các giấy tờ trong hồ sơ với bản chính và phải gửi đơn xin rút khỏi danh sách dự tuyển ở Hội đồng còn lại.

Bước 6. Ngày 27/8/2011 Hội đồng tổng hợp danh sách những người trúng tuyển, hồ sơ của những người đề nghị tuyển dụng và các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ để xem xét phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Ký hợp đồng công tác trong khi chờ Quyết định tuyển dụng với những người đó đăng ký (nếu có).

                VII. Lệ phí xét tuyển.

            Lệ phớ xét tuyển 130.000 đ/người (một trăm ba mươi ngàn đồng / người)

Điều 2. Giao cho Hội đồng xét tuyển viên chức trường THPT Tạ Uyên năm 2011 tổ chức thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả tuyển dụng về các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng TCCB, Chánh Thanh tra Sở GD &ĐT; Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức trường THPT Tạ Uyên năm 2011 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

Nơi nhận:                                                                                                           

- Như điều 4;

- Sở Nội vụ Ninh Bình;

- Lưu VT, TCCB. H/7

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

 

Trần Quang Ánh

 

 


Đã xem 39830 lần ,cập nhật lúc 01/08/2011 - 09:03
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ 2: ngày 27/11/2011

    + Sáng: Họp tổ trưởng Chuyên môn

                  Thực hiện TKB số 4

    +Chiều: Họp tổ chuyên môn

  - Thứ 3: ngày 28/11/2011

    + Sáng: Học bình thường.

    + Chiều: Học chiều.

  - Thứ 4: ngày 29/11/2011

    + Sáng: Học bình thường.

    +  Chiều: Học chiều.

  - Thứ 5: ngày 30/11/2011

     + Sáng: Học bình thường.

     + Chiều: Học chiều.

  Hoàn thành nộp đề nguồn.

  - Thứ 6: ngày 01/12/2011

    + Sáng: Học bình thường.

    + Chiều: Học chiều.

  - Thứ 7: ngày 02/12/2011

  + Sáng: Học bình thường.

     Họp chủ nhiêm.

  + Chiều: Học chiều.

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 57
 • Số lượt truy cập:
 • 231194257