Thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Liên kết website
  Tin tức - Sự kiện
  • Tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ THCS cấp tỉnh năm học 2011- 2012


   Nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi giữa các học sinh yêu toán cấp THCS, cổ vũ phong trào dạy - học toán ở các trường THCS trong toàn tỉnh, đồng thời tạo một môi trường để các thày cô giáo trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy môn toán.

  UBND TỈNH NINH BÌNH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   


  Số: 206 /SGDĐT-GDTrH

  V/v: Tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ THCS cấp tỉnh năm học 2011- 2012

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


  Ninh Bình, ngày 08  tháng 03  năm 2012

   

   

  Kính gửi:  Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.

   

  Căn cứ kế hoạch năm học 2011 – 2012; Căn cứ công văn số 10/TTT ngày 02/3/2012 của Tạp chí Toán Tuổi thơ về việc tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ lần thứ 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình hướng dẫn tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ THCS cấp tỉnh năm học 2011 – 2012 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

              Nhằm tạo điều kiện giao lưu học hỏi giữa các học sinh yêu toán cấp THCS, cổ vũ phong trào dạy - học toán ở các trường THCS trong toàn tỉnh, đồng thời tạo một môi trường để các thày cô giáo trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy môn toán.

  II. HÌNH THỨC THI  VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI

  1. Hình thức thi

              Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm ghi đáp số là chính (có một tỉ lệ nhỏ bài tự luận), bao gồm thi cá nhân và thi tiếp sức đồng đội (thi tiếp sức đồng đội, mỗi học sinh chỉ giải một bài, lần lượt theo thứ tự số báo danh).

  2. Cấu trúc đề thi

  a) Thi cá nhân

  Đề bài gồm:

  - 15 câu trắc nghiệm;

  - 01 câu tự luận.

  Thời gian làm bài: 30 phút.

  Nội dung: giới hạn đến hết chương trình lớp 8.

  b) Thi tiếp sức đồng đội

              Đề bài gồm 6 câu trắc nghiệm.

              Thời gian làm bài: 30 phút.

              Nội dung: giới hạn đến hết chương trình lớp 8.

  * Chú ý: Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT gửi đề thi đề xuất Olympic Toán Tuổi thơ THCS gồm 01 đề thi cá nhân và 01 đề thi tiếp sức đồng đội (theo cấu trúc đề thi trên, có lời giải chi tiết cho tất cả các câu hỏi) về phòng GDTrH, Sở GDĐT theo địa chỉ email dtngoc@ninhbinh.edu.vn trước ngày 31/3/2012.

  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

  1. Đối tượng dự thi

     Là học sinh đang học lớp 8 THCS năm học 2011-2012 (sinh sau ngày 01/01/1998).

  2. Điều kiện dự thi

  Những học sinh tham dự Cuộc thi phải có đủ các điều kiện sau:

  - Xếp loại học kỳ I năm học 2011-2012: Hạnh kiểm Tốt, học lực Khá trở lên.

  - Được tuyển chọn qua Olympic Toán Tuổi thơ THCS cấp huyện, thị xã, thành phố.

  IV. TỔ CHỨC CUỘC THI

  1. Cấp huyện

              a) Tổ chức cuộc thi

  Các phòng GDĐT căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị tiến hành tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ THCS trong tháng 3/2012, đồng thời báo cáo kế hoạch về phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

  b) Thành lập đội tuyển dự Olympic Toán Tuổi thơ cấp tỉnh

  - Mỗi phòng GDĐT thành lập một đội tuyển gồm 06 học sinh dự thi.

  - Hồ sơ dự thi nộp về Sở GDĐT:

  + Thẻ dự thi do phòng GDĐT cấp.

  + Danh sách học sinh dự thi (được lập trên MS Excel) gửi 01 bản về phòng GDTrH đồng thời gửi vào địa chỉ email dtngoc@ninhbinh.edu.vn trước ngày 15/4/2012 theo mẫu:

  BẢNG ĐĂNG KÍ DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH THAM DỰ

  OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ THCS CẤP TỈNH

  NĂM HỌC 2011 - 2012

  Đơn vị dự thi: …………………………..

   

  TT

  Họ và tên

  Ngày sinh

  Nơi sinh

  Dân tộc

  Giới tính

  Trường

  đang học

  Kết quả học tập

  (HK I năm học 2011-2012)

  HK

  HL

  ĐTB môn Toán

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                        ……………., ngày    tháng    năm 2012

                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                         (Ký tên, đóng dấu)

  2. Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh

  - Thời gian: 02 ngày, 26 - 27/4/2012. Khai mạc từ 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2012.

  - Địa điểm: Trường THCS Lý Tự Trọng - TP Ninh Bình.

  3. Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi cấp tỉnh

  - Toàn tỉnh thành lập 01 Hội đồng coi thi, 01 Hội đồng chấm thi.

  - Mỗi phòng GDĐT cử 01 trưởng đoàn và 01 giáo viên Toán làm nhiệm vụ giám khảo, 01 giáo viên không dạy bộ môn Toán làm nhiệm vụ giám thị của Cuộc thi, lập danh sách (trên MS Excel) gửi 01 bản về phòng GDTrH, Sở GDĐT đồng thời gửi theo địa chỉ email dtngoc@ninhbinh.edu.vn trước ngày 15/4/2012  theo mẫu:

  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ TRƯỞNG ĐOÀN,

  GIÁM THỊ, GIÁM KHẢO TẠI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ THCS CẤP TỈNH

  NĂM HỌC 2011 - 2012

  Đơn vị : …………………………..

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Đơn vị

  Dạy môn

  Làm nhiệm vụ

  Ghi chú

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

                                         …………… , ngày    tháng    năm 2012

                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                 (Ký tên, đóng dấu)

  V. KINH PHÍ

  - Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

  - Các đơn vị chi trả kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp huyện; kinh phí đi, về, ăn, nghỉ cho đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh về tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

  VI. XÉT GIẢI

  1. Thi cá nhân

  Số giải cá nhân chiếm tối đa 60% số học sinh dự thi, lấy điểm từ cao xuống thấp. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn 06 học sinh có điểm thi cá nhân cao nhất tham dự Olympic Toán Tuổi thơ cấp quốc gia lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau vào các ngày 8, 9, 10/6/2012.

  2. Thi tiếp sức đồng đội

  Ban tổ chức trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho 03 đội có tổng điểm phần thi tiếp sức đồng đội cao nhất, lấy điểm từ cao xuống thấp. Nếu nhiều đội cùng tổng điểm thì đội nào làm bài nhanh hơn sẽ được giải.

  3. Xếp thứ toàn đoàn

  - Chỉ xếp thứ toàn đoàn những đơn vị đủ số lượng học sinh dự thi.

  - Điểm xếp thứ toàn đoàn = điểm trung bình của các học sinh dự thi +  điểm khuyến khích (nếu có).

  Điểm khuyến khích được tính như sau:

  - Thi cá nhân: mỗi giải Nhất cộng 5,0 điểm; mỗi giải Nhì cộng 4,0 điểm; mỗi giải Ba cộng 3,0 điểm, mỗi giải Khuyến Khích cộng 2,0 điểm.

  - Thi tiếp sức đồng đội: Giải Nhất cộng 10,0 điểm; giải Nhì cộng 8,0 điểm; giải Ba cộng 6,0 điểm.

  Trên đây là hướng dẫn tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ THCS cấp tỉnh năm học 2011 – 2012. Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng lịch, có hiệu quả cao./.

                     

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);

  - Lưu: VT, GDTrH. NGO/05.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

  (Đã ký)

   

  Nguyễn Văn Thanh

   


  Đã xem 18766 lần ,cập nhật lúc 09/03/2012 - 11:14
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 54
   • Số lượt truy cập:
   • 231194257