Thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Liên kết website
  Tin tức - Sự kiện
  • Quy định thời gian làm việc, nghỉ việc riêng trường THPT Gia Viễn B


   QUY ĐỊNH: Về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của cán bộ viên chức Trường THPT Gia Viễn B


  SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

  TRƯỜNG THPT GIA VIỄN B

  ––––––––––––

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           ––––––––––––––––

   

   QUY ĐỊNH

  Về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng

  của cán bộ viên chức Trường THPT Gia Viễn B

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Đối tượng áp dụng là toàn thể cán bộ viên chức trong biên chế và hợp đồng lao động đang công tác tại Trường THPT Gia Viẽn B.

   

  Chương II

  NỘI DUNG CỤ THỂ

   

  Điều 2. Quy định về thời giờ làm việc

  2.1 Đối với viên chức giảng dạy: Thực hiện đúng yêu cầu của quy chế, quy định của ngành và trường .

  Đối với viên chức giảng dạy làm công tác quản lý (bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;) ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác giảng dạy thực hiện thời giờ làm việc theo chế độ hành chính.

  2.2 Đối với viên chức hành chính: Thực hiện tuần làm việc 5 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ theo quy định của Nhà nước.(Trừ bảo vệ)

   

  Điều 3. Quy định về thời gian nghỉ ngơi

  3.1 Đối với viên chức giảng dạy: Thời gian nghỉ hè, nghỉ tết trùng với lịch nghỉ hè, nghỉ tết của học sinh theo quy định của sở GD&ĐT.

  3.2 Đối với viên chức hành chính:

  - Viên chức có thời gian làm việc đủ 12 tháng (kể cả thời gian được coi là thời gian làm việc quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 195-CP) thì được nghỉ hàng năm (còn gọi là nghỉ phép). Thời gian để tính nghỉ hàng năm là theo năm dương lịch. Số ngày nghỉ hàng năm theo quy định chi tiết tại điểm 3 mục II Thông tư số 07-LĐTBXH/TT ngày 11/4/1995).

  - Trong một năm làm việc, viên chức có tổng thời gian nghỉ (cộng dồn) do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quá 6 tháng (144 ngày làm việc); hoặc nghỉ do ốm đau quá 3 tháng (72 ngày làm việc), thì thời gian đó không được tính để hưởng chế độ nghỉ hàng năm của năm ấy.

  3.3 Đối với viên chức là viên chức hành chính. Không được nghỉ hè, nghỉ tết theo lịch của giáo viên và học sinh. Trường bố trí 2/3 thời gian nghỉ hàng năm của giáo vụ vào dịp hè, thời gian còn lại bố trí vào các ngày khác trong năm.

  Điều 4. Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương

  4.1 Nghỉ việc riêng:

  Viên chức được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau:

  - Kết hôn, nghỉ 3 ngày

  - Con kết hôn, nghỉ 1 ngày

  - Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ 3 ngày.

  - Các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

  - Nữ viên chức hành chính trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ khi con ốm trong thời gian làm việc. 

  4.2 Nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương

  - Trường hợp nghỉ ốm, nghỉ thai sản thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (Trường không trả lương, cá nhân xin nghỉ sẽ hưởng các chế độ theo quy định của BHXH).

  - Việc nghỉ không hưởng lương do Hiệu trưởng xem xét quyết định.

  Điều 5. Giải quyết nghỉ và thủ tục xin nghỉ

  5.1 Giải quyết nghỉ:

  - Khi viên chức nghỉ phải được chấm công theo dõi việc thực hiện chương trình và việc hoàn thành nhiệm vụ hay không (và trừ vào phép năm đối với viên chức hành chính)

  - Hiệu trưởng phải thông báo cho Phòng Hành chính-Tổ chức để làm thủ tục và hướng dẫn viên chức thực hiện cho đúng.

  - Các Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng, Phó các tổ công tác  khi xin nghỉ từ 1 buổi (nửa ngày làm việc) đến dưới 2 ngày làm việc phải báo cáo và được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Nếu nghỉ từ 2 ngày trở lên phải làm đơn và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

  5.2 Thủ tục xin nghỉ:

  Cá nhân có nguyện vọng xin nghỉ từ 2 ngày trở lên phải có đơn (theo mẫu đính kèm), có ý kiến nhất trí hay xác nhận của tổ trưởng và được sự đồng ý của Hiệu trưởng sau đó chuyển đơn đến phòng Hành chính để tổ chức kiểm tra, theo dõi và thực hiên chế độ tài chính.

  Trường hợp đột xuất: Đối với cán bộ quản lý phải điện thoại báo cáo Hiệu trưởng và thông báo cho đơn vị biết. Đối với viên chức phải điện thoại xin phép lãnh đạo đơn vị , báo cáo tổ trưởng để bố trí thay thế nếu cần (sau đó phải làm thủ tục xin nghỉ theo quy định).

   

  Chương III

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 6:

  1. Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chế độ làm việc, thời gian nghỉ của giáo viên tổ mình quản lý. Các tổ gửi thời khoá biểu trống có  chấm công theo dõi về Phó Hiệu trưởng thụ trách chuyên môn ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng để theo dõi.

  2. Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có nhiệm vụ (có hành chính hỗ trợ giúp việc) theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ làm việc, ngày nghỉ của viên chức trong toàn trường nhằm quản lý tốt nhân lực lao động và thực hiện các chế độ theo quy định./.

   

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

  Đặng Khắc Nam

   

   


   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  ĐƠN XIN NGHỈ…………..(1)

   

         Kính gửi:  

                       Ông hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn B

   

   

  Tên tôi là:…………………………………………………………………..

  Chức vụ (chức danh):………………………………………………………

  Đơn vị công tác:……………………………………………………………

  Đề nghị được nghỉ (lý do)……………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,……. ....  

  Từ ngày           /      /                 đến ngày                 /        /        

  Nơi nghỉ :…………………………………………………………………..

  Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………

  Đề nghị Hiệu trưởng xem xét giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

  Xin chân thành cảm ơn!

   

                                                        Gia Viễn, ngày     tháng     năm 2010   

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

  Ý KIẾN CỦA  TỔ TRƯỞNG

  (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LÀM ĐƠN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

   

  Kính gửi:

  - Hiệu trưởng

   

   

  Tên tôi là:…………………………………………………………………..

  Chức vụ (chức danh):………………………………………………………

  Đơn vị công tác:……………………………………………………………

  Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2),………(3)ngày (từ ngày      /      /        đến ngày      /        /         )

  Nơi nghỉ phép:……………………………………………………………..

  Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………...

  Điện thoại liên hệ khi cần:…………………………………………………

  Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

   

                                                                        .......... . ngày    tháng     năm 2010   

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

  Ý KIẾN CỦA  TỔ TRƯỞNG

  (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên)

  NGƯỜI LÀM ĐƠN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   


   

  Đã xem 40420 lần ,cập nhật lúc 07/10/2010 - 12:03
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 49
   • Số lượt truy cập:
   • 231194257