Thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Liên kết website
  Tin tức - Sự kiện
  • HƯỚNG DẪN: Việc tiếp nhận, điều động viên chức; đánh giá và đề nghị xét bổ nhiệm vào ngạch đối với người thử việc.
   

  UBND TỈNH NINH BÌNH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   


  Số: 86   /HD- SGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   


              Ninh Bình, ngày   23       tháng 11  năm 2010

   

  HƯỚNG DẪN

  Việc tiếp nhận, điều động viên chức; đánh giá và

  đề nghị xét bổ nhiệm vào ngạch đối với người thử việc.

   


            Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ; Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004, Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

  Căn cứ Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thay thế phụ lục quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục giải quyết từng lĩnh vực theo cơ chế một cửa của Sở GD&ĐT và Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh; Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở GD&ĐT Ninh Bình;

  Trong thời gian qua, hầu hết các đơn vị đã thực hiện đúng nội dung, yêu cầu của các văn bản nêu trên, tuy nhiên vẫn có một vài đơn vị thực hiện chưa đúng, đặc biệt về thời gian thường bị kéo dài và có đơn vị chưa thực hiện đầy đủ quy trình. Để giúp các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng và kịp thời các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tiếp nhận, điều động, đánh giá và đề nghị bổ nhiệm vào ngạch đối với người thử việc, Sở GD&ĐT Ninh Bình hướng dẫn cụ thể một số vấn đề dưới đây:

  1. Quy trình tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

  - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin thuyên chuyển (xin đi hoặc xin đến) của cá nhân khi đủ các giấy tờ hợp lệ và thời gian đã quy định (theo phụ lục kèm Quyết định số 350/QĐ-UBND).

  - Bước 2: Căn cứ đội ngũ cán bộ, viên chức hiện tại của đơn vị và kế hoạch đội ngũ cán bộ, ciên chức năm học tới, tiêu chuẩn ngạch viên chức (nếu tiếp nhận), thủ trưởng đơn vị quyết định việc đồng ý cho đi hay tiếp nhận, sau đó phê duyệt vào đơn, ghi ý kiến đánh giá của thủ trưởng đối với người xin đi vào bản tự đánh giá quá trình công tác, thẩm định nội dung lý lịch do người xin chuyển đi khai, ký tên, đóng dấu. 

  - Bước 3: Cá nhân người xin thuyên chuyển nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT qua bộ phận “Một cửa”. Cán bộ ở bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ về phòng TCCB xem xét, trình Giám đốc giải quyết sau đó chuyển lại bộ phận “Một cửa” trả kết quả hoặc hẹn ngày trả kết quả cho người xin thuyên chuyển theo quy định.

  - Bước 4: Sau khi có Công văn đồng ý cho phép điều động hoặc Quyết định điều động của Giám đốc Sở GD&ĐT:

  + Nơi cho đi: ra Quyết định điều động, nhận bàn giao công việc và các lĩnh vực có liên quan, chốt sổ BHXH, kiểm tra và hoàn thiện các loại giấy tờ có trong hồ sơ gốc của người xin đi, niêm phong hồ sơ, viết giấy thôi trả lương, sau đó bàn giao hồ sơ đã niêm phong, Quyết định điều động, Sổ HBXH, và các giấy tờ khác (Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Công Đoàn, Đoàn TNCSHCM…, nếu có) cho người xin đi, vào sổ theo dõi, cập nhật hồ sơ điện tử và ký nhận bàn giao.

  + Nơi tiếp nhận: Nhận hồ sơ, sổ BHXH, Quyết định điều động, giấy thôi trả lương và các giấy tờ khác (nếu có), ra Quyết định tiếp nhận, ký hợp đồng làm việc có thời hạn hoặc không có thời hạn (đối với những người tuyển dụng sau năm 2003). Viết giấy biên nhận, vào sổ theo dõi hồ sơ và cập nhật hồ sơ điện tử.

  Các đơn vị gửi Quyết định điều động (nơi cho đi), tiếp nhận (nơi đến) về Sở GD&ĐT để theo dõi. Trường hợp Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định điều động thì thủ trưởng các đơn vị không phải ra quyết định điều động hoặc tiếp nhận.

  Đối tượng thuộc diện Sở GD&ĐT trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ (Cán bộ quản lý, thạc sỹ, tiến sỹ, người được tuyển dụng theo chính sách thu hút), nếu thuyên chuyển đến, đi đơn vị ngoài khối trực thuộc thì sau khi bàn giao xong, hoặc trình các loại giấy tờ, hồ sơ với đơn vị, thủ trưởng đơn vị viết giấy giới thiệu về Sở để lấy (nếu chuyển đi) hoặc nộp hồ sơ gốc (nếu chuyển đến) theo quy định.  

              - Bước 5: Đăng ký quỹ tiền lương với cơ quan có thẩm quyền.

              2. Hợp đồng làm việc, hướng dẫn người thử việc, đánh giá và đề nghị bổ nhiệm vào ngạch đối với người thử việc.

              a) Một số khái niệm và thời gian thực hiện chế độ thử việc, hợp đồng:

              - Người thử việc là người mới được tuyển dụng, đang trong thời gian làm thử chức trách, nhiệm vụ của ngạch sẽ được bổ nhiệm.

              - Thời gian thử việc bằng với thời gian hợp đồng làm việc lần đầu ứng với mỗi loại viên chức: Viên chức loại A (yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên) phải thử việc 12 tháng; viên chức loại B (trình độ Trung cấp) phải thử việc 6 tháng; viên chức loại C (trình độ dưới Trung cấp) phải thử việc 3 tháng.

              Thời gian nghỉ được tính trong thời gian thực hiện chế độ thử việc: nếu người thử việc nghỉ việc có lý do chính đáng dưới 15 ngày đối với viên chức loại A, 10 ngày đối với viên chức loại B và 5 ngày đối với viên chức loại C mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian thực hiện chế độ thử việc.

  Thời gian nghỉ phải kéo dài thời gian thử việc: các trường hợp nghỉ có lý do, được thủ trưởng đơn vị đồng ý nhưng vượt quá thời gian quy định nêu trên (như thời gian nghỉ thai sản, thời gian nghỉ công tác đi học, nghỉ ốm .v.v.từ 15 ngày trở lên đối với viên chức loại A, từ 10 ngày trở lên đối với viên chức loại B, từ 5 ngày đối với viên chức loại C) thì thời gian đó không tính vào thời gian thực hiện chế độ thử việc và phải kéo dài thời gian thực hiện chế độ thử việc cho đủ thời gian thử việc theo quy định.

              - Người hướng dẫn thử việc là người được thủ trưởng đơn vị ra quyết định (bằng văn bản) cử làm nhiệm vụ hướng dẫn người mới tuyển dụng thực hiện chế độ thử việc.

              Người hướng dẫn thử việc phải có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín trong đơn vị, cùng ngạch hoặc ngạch trên nhưng cùng chuyên môn với người thử việc. Nếu ở cùng ngạch thì phải có thời gian đã giữ ngạch tối thiểu là 5 năm.

  Người hướng dẫn thử việc mỗi lần chỉ hướng dẫn một người thử việc và được hưởng phụ cấp trách nhiệm mỗi tháng bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian thực tế hướng dẫn thử việc

              Trường hợp không có người cùng ngạch hoặc không có người ở ngạch trên để hướng dẫn người thử việc thì thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức trực tiếp hướng dẫn người thử việc.

              - Hợp đồng làm việc lần đầu áp dụng đối với người được tuyển dụng trong thời gian thử việc. Thời gian hợp đồng làm việc lần đầu bằng thời gian thử việc.

              - Hợp đồng làm việc có thời hạn áp dụng với người đã đạt yêu cầu sau thời gian thử việc. Thời gian hợp đồng làm việc có thời hạn mỗi lần ký là 12 tháng, không phân biệt loại viên chức A, B hoặc C.

              - Hợp đồng làm việc không có thời hạn áp dụng đối với những trường hợp đã có 2 lần liên tiếp ký hợp đồng làm việc có thời hạn.

              b) Quy trình thực hiện:

              Bước 1: Khi nhận được Quyết định tuyển dụng, phân công công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng đơn vị ký hợp đồng làm việc lần đầu với người thử việc; dự kiến người hướng dẫn thử việc, tham khảo ý kiến của tổ trưởng tổ chuyên môn, lãnh đạo đơn vị sau đó ra quyết định cử viên chức hướng dẫn thử việc cho từng người thử việc.

              Bước 2: Lãnh đạo đơn vị:

  - Kiểm tra, đôn đốc người hướng dẫn thử việc thực hiện nhiệm vụ như: hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, dự giờ, soạn bài (nếu người thử việc là giáo viên), hoặc phối hợp với phòng chuyên môn của Sở, cộng tác viên thanh tra của Sở xây dựng lịch và nội dung kiểm tra, đánh giá, tư vấn cho người thử việc về mảng chuyên môn sâu (do đơn vị chưa có người đạt chuẩn về chuyên môn đảm nhiệm);

  - Tạo điều kiện cho người thử việc thực hiện chế độ thử việc và tham gia hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như dự chuyên đề, hội thảo, dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp về chuyên môn, dự các đợt bồi dưỡng về chính trị, đạo đức nghề nghiệp, học thêm về Tin học, ngoại ngữ.v.v.

  Lưu ý: Hướng dẫn thử việc và đánh giá nhận xét kết quả thử việc cho người thử việc phải tiến hành thường xuyên hàng tuần, hàng tháng và lưu kết qủa đánh giá, nhận xét để có tư liệu đánh giá chung khi người thử việc hết thời gian thử việc.

  Bước 3: Đánh giá thử việc và ký hợp đồng làm việc có thời hạn lần thứ nhất.

  - Hết thời gian thử việc, người thử việc làm hồ sơ đề nghị thủ trưởng đơn vị tổ chức xét đánh giá kết quả thực hiện chế độ thử việc của bản thân.

  - Trong phạm vi 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị xét hết thời gian thực hiện chế độ thử việc của người thử việc, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo và tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chế độ thử việc đối với người thử việc, báo cáo Sở GD&ĐT kèm hồ sơ đánh giá kết quả thử việc của người thử việc và ký hợp đồng làm việc có thời hạn 12 tháng lần thứ nhất với người thử việc (nếu người thử việc đạt yêu cầu).

  - Trường hợp người thử việc không đạt yêu cầu thử việc hoặc bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, thủ trưởng đơn vị báo cáo Sở GD&ĐT (kèm hồ sơ đánh giá, kỷ luật) trình Giám đốc Sở ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc.

  Bước 4: Ký hợp đồng làm việc có thời hạn 12 tháng lần thứ 2 và ký hợp đồng làm việc không có thời hạn.

  - Hết thời gian thực hiện hợp đồng làm việc có thời hạn 12 tháng lần thứ nhất, thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của viên chức, nếu viên chức hoàn thành nhiệm vụ thì ký tiếp hợp đồng làm việc có thời hạn 12 tháng lần thứ hai. Sau 2 lần thực hiện hợp đồng có thời hạn, nếu viên chức hoàn thành nhiệm vụ thì ký hợp đồng làm việc không có thời hạn với viên chức. Các hợp đồng làm việc được lưu trong hồ sơ của đơn vị và hồ sơ của viên chức.

  - Trong thời gian hợp đồng có thời hạn, nếu viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật, tùy mức độ, thủ trưởng đơn vị xét và có thể đề nghị Giám đốc Sở ra quyết định chấm dứt hợp đồng với người vi phạm.

  - Những viên chức tuyển dụng theo hình thức hợp đồng, khi chuyển công tác đến đơn vị mới đều phải thực hiện ký tiếp hợp đồng làm việc.

   

              c) Hồ sơ xét kết quả thử việc.

              - Hồ sơ của người hoàn thành chế độ thử việc gồm:

              + Đơn đề nghị xét công nhận hoàn thành chế độ thử việc.

              + Bản tự nhận xét kết quả thực hiện chế độ thử việc theo các mục: Nhiệm vụ chính được phân công; thời gian thực hiện chế độ thử việc; đánh giá kết quả thử việc về các lĩnh vực như: phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nội quy, quy chế đơn vị, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; năng lực, trình độ, kỹ năng và kết quả đạt được về chuyên môn, học tập. Trong mỗi lĩnh vực cần nêu cả những ưu điểm (kết quả đạt được) và khuyết điểm, tồn tại.

              + Bản sao Hợp đồng làm việc lần đầu.

              + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị ).

              + Bản sao các quyết định tuyển dụng, điều động, văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ về chuyên môn, chứng chỉ về Tin học, Ngoại ngữ, có từ 2 đến 3 phiếu dự giờ (nếu là giáo viên).

              - Hồ sơ của đơn vị gồm:

              + Tờ trình đề nghị xét công nhận hoàn thành thử việc và bổ nhiệm vào ngạch cho viên chức.

              + Bản đánh giá, nhận xét của người hướng dẫn thử việc.

              + Quyết định của thủ trưởng đơn vị về việc cử người hướng dẫn thử việc.

              + Biên bản họp đánh giá của tổ chuyên môn; Biên bản họp đánh giá của đơn vị (thành phần do thủ trưởng đơn vị triệu tập).

              - Trong biên bản, phần đánh giá, kết luận phải chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, thời gian thực tế thử việc, thời gian nghỉ được phép nhưng phải kéo dài, nếu có (thời gian không được tính vào thời gian thử việc như nghỉ thai sản, đi học, ốm…), thời điểm đề nghị bổ nhiệm vào ngạch viên chức tương ứng đối với mỗi người thử việc.

              Trên đây là một số quy định, quy trình thực hiện công tác điều động, tiếp nhận, ký hợp đồng làm việc và hướng dẫn đánh giá kết quả thử việc đối với người thử việc, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc phải báo cáo Sở GD&ĐT (qua phòng TCCB) để giải quyết và hướng dẫn bổ sung (nếu cần)./.                                                       

   

  Nơi nhận:

  - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (qua Websiter của ngành);

  - Sở Nội vụ (để phối hợp)

  - Các Phó GĐ Sở GD&ĐT (để chỉ đạo).

  - Lưu: VT, TCCB. H/10

                                           GIÁM ĐỐC

   

   

                                              (Đã ký)

      

                             

                                            

                                           Lê Văn Dung

   


  Đã xem 9231 lần ,cập nhật lúc 17/04/2011 - 02:13
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 60
   • Số lượt truy cập:
   • 231194257